طراحی مجموعه‌ای از آزمایش‌ها جهت ارزیابی کیفیت انواع مختلف ایمپلنت دندانی

شرکت مجری : کوشا فن پارس - تهران

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

کیفیت یکی از عوامل مهم موفقیت شرکت‌های تولیدکننده‌ی فعال در صنعت تجهیزات پزشکی است. جهت رسیدن به کیفیت مطلوب محصول باید بتوان با روشهای دقیق و استفاده از ابزارهای مناسب کیفیت را اندازه گیری و ثبت نمود. در این پروژه برآنیم تا مجموعه‌ای از آزمون‌ها جهت ارزیابی کیفیت انواع مختلف ایمپلنت دندانی بر اساس منابع علمی شناسایی و پیشنهاد گردد.

بیان مساله در این پروژه:

تعدادی ایملپنت دندانی در اختیار دارید که هیچ اطلاعاتی از برند تولید کننده و مشخصات فنی محصولات مذکور در اختیار ندارید. چه آزمایشهایی می توانید انجام دهید که ایمپلنت‌های موجود را بر اساس کیفیت رتبه بندی نمایید؟

فرضیات:

·         از هر ایمپلنت 3نمونه مشابه در اختیار دارید.

·         میتوانید از روش و نتایج مطرح شده در مقالات علمی جهت طراحی آزمایش استفاده کنید، اما اجازه ندارید به نتیجه خاص مقاله در خصوص برند ایمپلنت ارجاع دهید.

·         مدت محدودی (حداکثر 3ماه) برای قضاوت در خصوص کیفیت محصولات دارید و نمیتوانید آزمایشهای بلندمدت پیشنهاد دهید.

·         هرچه آزمونهای پیشنهادی شما ساده تر و کم هزینه تر باشد بهتر است البته تا حدی که به اعتبار نتیجه مقایسه و رتبه بندی کیفیت محصولات خللی وارد نشود.

 

مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی - مهندسی مواد - دندانپزشکی - پزشکی – شیمی – فیزیک – بیوتکنولوژی – بیوشیمی - مهندسی صنایع

دکتر امیرحسین امامیان - مدیر تحقیق و توسعه (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پزشکی (بیومکانیک))

شـرکت مهندسـی تولیدی کوشـافن پارس با هـدف خدمت به حوزه سـلامت با ورود بـه جامعـه دندانپزشـکی کشـور در سـال1373 تاسـیس و فعالیـت خـود را در زمینه تولید تجهیـزات دندانپزشـکی و دندانسـازی و  نیـز تامین مـواد و تجهیزات مورد نیـاز آغاز نمود. کوشـا فـن پـارس بزرگترین تولیـد کننده تجهیـزات و لوازم دندانپزشـکی و دندانسـازی در کشـور مـی باشـد کـه بـا  سـرمایه گـذاری در بخـش تحقیـق و توسـعه و با هدف توسـعه فنـاوری در زمینـه طراحـی، سـاخت و تولیـد تجهیـزات مرتبـط بـا صنعت دندانپزشـکی و دندانسـازی فعالیـت مـی نماید.

 

کوشـا فن پارس با اعتقاد راسـخ به تحقیق و توسـعه پایدار، توانسـته اسـت تولید 24 محصول (10 محصـول دانـش بنیـان) بـا 5 اسـتاندارد بیـن المللـی ISO 9001 ،ISO 10002 ،ISO CE، 10004، نشـان Guarantee Award و اسـتاندارد ملی را در پلان تولید خود قرار دهد و عنـوان اولیـن بنگاه اقتصادی دانش بنیان در صنعت دندانپزشـکی را به خـود اختصاص دهد.