رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش جمعیت

شرکت مجری : مرکز پژوهشی رسانه‌ای محیا

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

چرا جعمیت کشور رو به پیری جمعیت میره؟؟

سیاست‌گذاری جمعیت

 آقای بهزاد خلیلی

مرکز پژوهشی رسانه‌ای محیا